یک برند
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طراحی لوگو لباس
برندهای لباس با تفکر و دانش و خلاقیت برای استفاده‌های مختلف لباس طراحی می‌کنند. آیا حیف نیست بعد از آن همه زحمت، مردم برند شما را نشناسند؟! طراحی لوگو برند لباس مانند یک امضا عمل می‌کند.

طراحی لوگو لباس به صورت حرفه‌ای جهت اﻧﺘﻘﺎل مؤثر ﭘﯿﺎم یک برند ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر کلی، ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻟﻮﮔﻮﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻫﻮﯾﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺪ در ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ. طراحی لوگو لباس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ارزش‌ها و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎیی ﮐﻠﯿﺪی می‌پردازد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺠﺎد ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﺒﺎس، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺰون ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷوند.

برندهای لباس با تفکر و دانش و خلاقیت برای استفاده‌های مختلف لباس طراحی می شوند. آیا حیف نیست بعد از آن همه زحمت، مردم برند شما را نشناسند؟! طراحی لوگو برند لباس مانند یک امضا عمل می‌کند که مردم متوجه شوند این کار مربوط به آن برند است.

صاحبان برند لباس برای شناخته شدن برند خود نیاز به ایجاد هویت دارند. ساخت لوگو برای برند لباس باعث ایجاد هویت می‌شود.

سفارش طراحی لوگو

طراحی لوگو با رویکردی خلاقانه که باعث جلب توجه مشتریان شما خواهد شد. همین الان کسب و کار خودت رو با یک طراحی لوگو خاص، متمایز کن.

طراحی لوگو برند لباس باعث افزایش فروش می‌شود

شاید یک لوگو برند لباس به خودی خود باعث افزایش فروش نشود، اما اگر کیفیت و جنس لباس شما عالی باشد به مرور زمان با شناخته شدن برند شما توسط مردم فروش شما به طور قطع افزایش پیدا خواهد کرد.

همان مشتری‌های قبلی که از محصول شما راضی بودند دوباره مارک برند شما را روی لباس می‌بینند و یا از فروشنده درخواست این مارک را می‌کنند که این امر باعث افزایش فروش می‌شود.

برند لباس شنل

همچنین علاوه بر آن، اگر طراحی لوگوی برند لباس شما به صورت حرفه ای و با کیفیت طراحی شده باشد، مشتری این دید را به لباس شما هم ربط می‌دهد. و بالعکس اگر لوگوی بی‌کیفیت و بدی داشته باشید، تاثیر منفی‌ بر روی مشتری خواهد گذاشت و به احتمال زیاد از شما خرید نمی‌کند.

بیایید روراست باشیم! اکثر مردم و به خصوص در رابطه با لباس‌های زنانه و مانتو فروشی، می‌خواهند که خودنمایی کنند یا به قولی پُز برندشان را دهند. در نتیجه این فرصتی است که می توانید با داشتن یک لوگو برند لباس حرفه ای در بازار شناخته شوید. پس این اجازه را به مردم بدهید که با برند شما شوآف کنند.

یک ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ ﻟﺒﺎس چگونه باید باشد؟

لوگو ﻟﺒﺎس ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه هویت ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﻗﻼم مختلف البسه اﺳﺘﻔﺎده می‌شود ﺗﺎ آن را از رﻗﺒﺎی شرکت مربوطه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﺪ. لوگو ﺑﺎﯾﺪ ارزش‌های اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺪ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ، ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮏ لوگو ﻟﺒﺎس ﺧﻮب ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ و می‌تواند روی ﻣﻮاد و لباس‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

لوگو ﺑﺎﯾﺪ بدون محدودیت ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻣﺪ نمی‌افتد و در سال‌های نیز آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺬاب ﺑﺎﻗﯽ می‌ماند. ﻃﺮاﺣﯽ لوگو حرفه‌ای ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻗﻮی ﮐﻤﮏ می‌کند، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد و اﻋﺘﺒﺎر در ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن می‌شود. این یک امر مهم در زمینه طراحی لوگو لباس است.

اﻫﻤﯿﺖ طراحی لوگو لباس

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری شرکت‌های ﭘﻮﺷﺎک در ﻃﺮاﺣﯽ لوگو حرفه‌ای، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی اﺳﺖ. ﯾﮏ لوگو ﻗﻮی می‌تواند ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﺒﺎس از رﻗﺒﺎ کمک ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ در ذﻫﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ شرکت‌ها دائماً ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪاران رقابت ﮐﻨﻨﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺛﺮ لوگو ﻟﺒﺎس ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ارزش‌ها و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻤﮏ می‌کند و می‌تواند ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی از ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﯾﮏ ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮب می‌تواند ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﺒﺎس، ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮوش و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮت، اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

طراحی برند لباس چیست؟

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﺒﺎس ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺼﺮی خواهد بود ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از ﻟﺒﺎس اﺳﺖ. هویت بصری برند شامل: نام، لوگو، رنگ سازمانی، شعار تبلیغاتی، فونت و … می‌باشد. ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﻣﻮﻓﻖ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻗﻮی، داﺷﺘﻦ ﯾﮏ مأموریت ﻣﺸﺨﺺ و اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺼﺮی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ را درک می‌کنند.

در دﻧﯿﺎی ﻣﺪ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ، لوگو ﺑﺮﻧﺪ ﻟﺒﺎس ﺟﺰء ﺿﺮوری ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺼﺮی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ. ﯾﮏ لوگو ﺧﻮب ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه می‌تواند فوراً ﺳﺒﮏ، ﺷﺨﺼﯿﺖ و ارزش‌های ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه و اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮت و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

طراحی لوگو لباس حرفه‌ای ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﺮﮐﺖ، ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف و روﻧﺪﻫﺎی ﺑﺎزار است.

ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎک اﯾﻔﺎ می‌کند، زﯾﺮا ﺑﻪ شرکت‌ها ﮐﻤﮏ می‌کند ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و در ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻗﻮی می‌تواند ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮﺷﺎک را از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﺪ، وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮی را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و قیمت ﻣﺤﺼﻮﻻت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﯾﺪ ارزش‌ها، ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ. شرک‌های ﭘﻮﺷﺎک می‌توانند ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ لوگو ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ، اﺳﺘﻔﺎده از پیام‌ها و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ در ﮐﺎﻧﺎل‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، توجه به بسته‌بندی و دوخت و اراﺋﻪ محصولات ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻣﻮﻓﻖ می‌تواند ﯾﮏ مشتری را وﻓﺎدار ﮐﻨﺪ که خود موجب ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ طولانی‌مدت شما در ﺻﻨﻌﺖ فشن خواهد شد.

بهترین نوع لوگو پوشاک چه سبکی است؟

همانطور که برند‌های لباس انواع و سبک‌های مختلفی دارند، طراحی لوگو و آرم هم به همین صورت است. نوع لوگو پوشاک با توجه به سبک آن برند انتخاب می‌شود و فقط یک نوع لوگو مناسب همه نیست که آن را ذکر کنیم زیرا برای همه متفاوت است.

پراستفاده ترین نوع لوگو و نشانه در حوزه تولیدی پوشاک، لوگو نوشتاری یا همان لوگوتایپ است. اما مگر ماهیت لوگو تمایز نیست؟ اگر شما هم به جمع عظیمی از لوگوهای نوشتاری پوشاک بپیوندید کلیشه‌ای نمی‌شود؟ چون که اکثر برندهای لباس از لوگوتایپ استفاده می‌کنند دلیل بر این نیست که کار درست همین است! بنابراین سعی کنید تا جای امکان متمایز باشید.

ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﺒﺎس ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد

همان‌طور که گفتیم ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ شخصیت برند حوزه فشن ﺑﺎﺷﺪ. رنگ‌ها، ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻟﻮﮔﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ شود. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎﯾﺪ انطباق‌پذیر ﺑﺎﺷﺪ تا ﺑﺘﻮان آن را در موارد مختلفی به کار برد.

ﺛﺒﺎت ﺑﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ می‌کند ﮐﻪ ﺗﻤﺎم جنبه‌های ﺑﺮﻧﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ بسته‌بندی و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺑﺎ ﻟﻮﮔﻮ و ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین ﻣﻼﺣﻈﺎت در طراحی لوگو لباس، ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف اﺳﺖ. ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد، زﯾﺮا ﺑﺮ درک آﻧﻬﺎ از ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ می‌گذارد.

برند لباس زارا

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﺮﻧﺪی ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار می‌دهد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن لوگو ﻣﺪرن و جذاب‌تر ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪی ﮐﻪ زﻧﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار می‌دهد بهتر است به دنبال یک لوگو ﻇﺮﯾﻒ و پیچیده‌تر باشد. ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ارزش‌ها و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﻞ و درک اوﻟﻮیتﻫﺎ و ارزش‌های ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف ﻗﺒﻞ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﺒﺎس اﺳﺖ، زﯾﺮا می‌تواند درک ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﺮﻧﺪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ. اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻫﻮﯾﺖ و ارزش‌های ﺑﺮﻧﺪ را ﻧﺸﺎن می‌دهد، ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮب می‌تواند اهمیت ﺑﺮﻧﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ارﺗﺒﺎطی ﻗﻮی ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﯾﮏ ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺿﻌﯿﻒ می‌تواند ﺑﺮ ﺷﻬﺮت ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ حرفه‌ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﻮﮔﻮﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﭘﯿﺎم ﺑﺮﻧﺪ را ﻣﻨﺘﻘﻞ می‌نماید.

تاثیر ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﯿﺒﻞ ﻟﺒﺎس بر روی ماندگاری برند

ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﯿﺒﻞ ﻟﺒﺎس ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ اﺳﺖ. لیبل یا ﺑﺮﭼﺴﺐ نیز اﺑﺰاری اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ جهت اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪ را ﻧﺸﺎن می‌دهد و ارزش‌های آن را ﻣﻨﻌﮑﺲ می‌کند.

بعد از طراحی لوگو لباس بسیار پر اهمیت است که لوگو و آرم خود را بر روی لباس به صورت لیبل چاپ کنید، تا برندی به یاد ماندنی را ایجاد کنید.

ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻟﺒﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ، رﻧﮓ، اﻧﺪازه، ﻣﻮاد و ﻣﮑﺎن. ﯾﮏ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺧﻮب می‌تواند ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺷﻠﻮغ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و وﻓﺎداری خاصی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ را در ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻟﺒﺎس ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻗﻮی ضرورت دارد. ﻫﺪف ﯾﮏ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻟﺒﺎس ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﻠﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ ﻃﺮاح ﻟﺒﺎس اﺳﺖ. ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻟﺒﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮﯾﺖ، اﺧﻼق و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺪ را دارد.

اﯾﻦ نوع لوگو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻤﻞ می‌کند و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﺲ اﻃﻤﯿﻨﺎن را می‌دهد ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺎص را رﻋﺎﯾﺖ می‌کند.

برچسب ﻟﺒﺎس اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری را ﻓﺮاﻫﻢ می‌کنند و ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ را آسان‌تر خواهند کرد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻟﺒﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻗﯿﻖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﭘﯿﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس، انتخاب نوع لیبل اﺳﺖ. اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از برچسب‌های ﻟﺒﺎس وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻫﺪف ﺧﺎﺻﯽ را دﻧﺒﺎل می‌کنند. رایج‌ترین ﻧﻮع آن ﻟﯿﺒﻞ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﭘﺸﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری، اﻧﺪازه و دستورالعمل‌های مربوط به شستشو، به لباس دوﺧﺘﻪ می‌شود.

ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﻟﯿﺒﻞ ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﺗﯽ ﺷﺮت ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ لباس‌های روزﻣﺮه اﺳﺘﻔﺎده می‌شود. برچسب‌های آوﯾﺰان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﻟﺒﺎس به کار می‌روند. علاوه‌ بر این، برچسب‌های خاصی در لباس‌های ورزشی مورد استفاده قرار می‌گیرند که معمولاً میزان مقاومت بالاتری دارند. طراحی لوگو لباس به همین دلایل امر پیچیده‌ای محسوب می‌شود.

سفارش طراحی لوگو

طراحی لوگو با رویکردی خلاقانه که باعث جلب توجه مشتریان شما خواهد شد. همین الان کسب و کار خودت رو با یک طراحی لوگو خاص، متمایز کن.

قیمت طراحی لوگو لباس فروشی چقدر است؟

قیمت طراحی لوگو طبق تعرفه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در سال ۱۴۰1 به مبلغ 3۰ میلیون تومان می‌باشد. اما یک برند با توجه به شرایط فعلی و بحران اقتصادی ایران مبلغ بسیار کمتری را جهت طراحی لوگو لباس فروشی شما دریافت می‌کند.

طراحانی هستند که لوگو را با قیمت ۱۰۰ هزار تومان هم طراحی می‌کنند! ولی آیا شما واقعا به دنبال چنین قیمت و کیفیتی هستید؟ اگر برای مزون لباس خود ارزش قائل هستید و آینده‌ای را برای آن می‌بینید بهتر است برای آن سرمایه گذاری کنید و برند خود را به یک طراح حرفه‌ای بسپارید تا با آن حرفه‌ای رفتار کند. شاید هزینه‌ای که صرف می‌کنید فقط به اندازه‌ی یک دست لباس در بوتیک شما باشد.

ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ ﻟﺒﺎس خاص و متمایز

اگر خاطرتان باشد بیان نمودیم که اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﻓﻖ لوگو ﻟﺒﺎس ﻣﺴﺘﻠﺰم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺮﻧﺪ، رﻗﺎﺑﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮوش ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ. ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ارزش‌ها و ﺳﺒﮏ ﺑﺮﻧﺪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل خاص و متمایز باشد تا ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ، رﻧﮓ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮی ﻟﻮﮔﻮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

برند لباس لویی ویتون

ﯾﮏ ﻃﺮاحی لوگو ﻟﺒﺎس می‌تواند ﺷﻨﺎﺧﺖ و وﻓﺎداری ﺑﺮﻧﺪ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ در ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﻟﻮﮔﻮ ﺟﺰء ﺿﺮوری ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﺒﺎس اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی از ارزش‌ها، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻞ می‌کند.

در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﯾﮏ ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮب می‌تواند ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ را از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ذﻫﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. ﯾﮏ لوگو ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ می‌تواند ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﻘﻮﯾﺖ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، آرم‌ها می‌توانند ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل پیام‌های ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﯾﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ آن ﺑﺮ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ. با توجه به این موارد، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در طراحی لوگو لباس حرفه‌ای ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪن در ﺑﺎزار اﺳﺖ، ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.

اصول اولیه

وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از طراحی لوگو لباس می‌شود، اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﺮاح ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اول و مهم‌تر از ﻫﻤﻪ، ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪ را ﺑﻪ شیوه‌ای واﺿﺢ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﮕﺬارد.

اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎ، تصاویر و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ می‌تواند ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ لوگو ﻗﻮی و ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در بخش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ لیبل‌ ﻟﺒﺎس، وب‌سایت و یا شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. به طور کلی، ﺳﺎدﮔﯽ و اﺻﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﻓﻖ لوگو ﻟﺒﺎس اﺳﺖ. ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ نیز ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در طراحی لوگو لباس در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﻮع ﻗﻠﻢ و اﻧﺪازه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه می‌تواند ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس و ﭘﯿﺎم ﮐﻠﯽ ﻟﻮﮔﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. لوگوهای ﻣﺨﺘﻠﻒ می‌توانند اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ و ﺳﻄﻮح متنوعی از اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ را برای برند شما اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﯾﮏ ﻓﻮﻧﺖ شارپ،‌ موجب ایجاد یک لوگوی مدرن خواهد شد.

ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺮای ﻣﺰون ﻟﺒﺎس چگونه باید باشد؟

نوع طراحی برای مخاطبان هدف مزون لباس تفاوتی با دیگر صنعت های پوشاک دارد. ﻣﺰون ﻟﺒﺎس ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻞ، ﻇﺮاﻓﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، طراحی لوگو مزون لباس ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ارزش‌ها را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ. ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل و ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رنگ‌های ﺗﮏ رﻧﮓ و ﻓﻮﻧﺖ ﺷﯿﮏ می‌تواند ﺑﺮای آرم ﻣﺰون ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﻮﮔﻮ مذکور می‌تواند ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﯾﺎ موتیف‌های ﻇﺮﯾﻔﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺎج ﯾﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، لوگو ﻣﺰون ﻟﺒﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﯽ از اﻧﺤﺼﺎر و ﻇﺮاﻓﺖ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ خواهد کرد. ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ ﻣﺰون ﻟﺒﺎس، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﺪ.

برند لباس گپ

در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول طراحی لوگو لباس باید گفت که ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺼﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻟﺖ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﺷﮑﺎل و ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرت ﯾﺎ ﻇﺮاﻓﺖ را ﻣﻨﺘﻘﻞ می‌کنند ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ پلتفرم‌های ﭼﺎﭘﯽ و آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎر شود.

ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوری، ﯾﮏ آرم ﻣﺰون ﻟﺒﺎس می‌تواند ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ لوگو‌های ﻣﺰون ﻟﺒﺎس ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از CC درهم ﭘﯿﭽﯿﺪه Chanel و ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری “LV” لویی ویتون. این ﻧﻤﺎدهای مشهور ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻣﺪ ﻟﻮﮐﺲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ لوگو ﻗﺮﻣﺰ، ﺳﻔﯿﺪ و آﺑﯽ “G” شرکت ﮔﻮﭼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از برندهای اﺻﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻟﻮﮔﻮﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ عامل نشان‌دهنده ثروت ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ می‌کند. آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎر و اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ می‌شوند ﮐﻪ کاربر اﺣﺴﺎس ﺷﯿﮏ ﺑﻮدن و ﺷﯿﮏ پوشیدن ﮐﻨﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﻮﺷﺎک

طراحی لوگو فروشگاه لباس همچنین آنلاین شاپ ها ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. این لوگو نیز باید سایر موادی که به آن‌ها اشاره کنیم ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﺼﺮی ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺒﮏ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺒﺎس و ﻣﻮاد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ قابل استفاده ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻟﺒﺎس نیز همانند طراحی لوگو لباس ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اوﻻً، ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎً ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮﻧﺪ و ارزش‌های آن ﺑﺎﺷﺪ. ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ، ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺼﺮی ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن مناسب و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺛﺎﻟﺜﺎً، ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎﯾﺪ کاملاً‌ منطعف شکل گیرد تا بتوان از آن در موارد ﻣﺨﺘﻠﻒی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی، ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل استفاده کرد. رنگ‌ها، فونت‌ها و گرافیک‌های ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺼﺮی ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﯾﮏ لوگو ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﻮﺷﺎک ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، می‌تواند ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﺬب و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

طراحی و چاپ مارک لباس چیست؟

منظور از طراحی مارک لباس نیز همان طراحی لوگو لباس محسوب می‌شود. مارک یا لوگو مهم‌ترین وظیفه را ایجاد مشتریانی وفادار به برند شما ایفا می‌کند. فقط در زمانی می‌توانید نسبت به کسب مشتریان جدید امید داشته باشدی که به سراغ طراحی مارک لباس مناسبی بروید.

یک مارک لباس مناسب باید با استفاده از شرکت‌های معتبر گرافیک و طراحی لوگو ساخته شود. توجه داشته باشید که این نوع لوگو‌ها در ارزش‌گذاری برند شما نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و نباید آن‌ها را دست کم بگیرید.

از جلمه مهم‌ترین مارک‌های لباس می‌توان به گزینه‌هایی همچون تام فورد و یا تامی هیلفیگر اشاره کرد. هر دوی این برندها زیر نظر برترین طراحان فشن در جهان فعالیت می‌کنند و طبیعی است که از طراحی خاصی بهره‌مند باشند.

برخلاف تصور اکثر عموم، همیشه نیاز نیست که لوگوی شما یک لوگوی بسیار پیچیده باشد. به عنوان مثال، در طراحی لوگو لباس از یک فونت بسیار ظریف، اما دارای شخصیت استفاده شده است. تنها یکبار نگاه کردن به این لوگو کافی است تا برای همیشه و در هر محیطی آن را به خاطر بسپارید. شاید به همین دلیل باشد که چنین شرکت‌هایی همواره سعی در استفاده از لوگوهای ساده دارند.

سفارش طراحی لوگو

طراحی لوگو با رویکردی خلاقانه که باعث جلب توجه مشتریان شما خواهد شد. همین الان کسب و کار خودت رو با یک طراحی لوگو خاص، متمایز کن.

اهمیت طراحی اتیکت لباس

همان‌طور که طراحی لوگو لباس دارای اهمیت بسیار زیادی است، طراحی اتیکت لباس نیز مهم محسوب می‌شود. اتیکت باید نشانگر شخصیت شرکت شما به صورت کاملاً خلاصه‌شده باشد. امروزه اکثر برندهای برتر به سراغ قراردادن لوگوی خود در بخش اتیکت لباس می‌روند.

برخی از افراد علاقه‌دارند تا اتیکت لباس خود را برای همیشه به آن متصل نگه دارند، در حالی که بعضی از افراد نسبت به این امر اهمیتی قائل نمی‌شوند.

در هر صورت شما نباید طراحی اتیکت لباس را به دلیل جزئی بودن آن از یاد ببرید. مهم نیست که اتیکت برند شما چه اندازه خاصی دارد، زیرا در نهایت توسط مشتری دیده می‌شود. به همین دلیل توصیه می‌شود که حتی در این زمینه نیز نهایت دقت را به خرج دهیم.

بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های معتبر طراحی لوگو بهترین انتخاب برای شما در این زمینه محسوب می‌شود. یک اتیکت عالی موجب می‌شود تا کاربران حتی پیش از خرید لباس بیشتر با شما و برندتان آشنا شوند. همین امر نیز به تنهای منجر به جذب کاربرانی می‌شود که وفادار به شما خواهند شد. بنابراین، نباید هیچ‌گاه این مورد مهم را فراموش کنید.

طراحی اتیکت لباس شما بر عهده یک برند می‌باشد. بعد از طراحی لوگو شما نیاز دارید که لوگو و نماد خود را بر روی لباس به صورت اتیکت چاپ کنید.

ما برای شما فایل‌های لایه باز را ارسال می‌کنیم و شما می‌توانید فایل لایه باز را به مراکز چاپ اتیکت بسپارید تا آن را برای شما به یکی از روش‌های لیبل پارچه‌ای، لیبل چاپی، لیبل چرمی و یا کارت آویز به انتخاب خود چاپ کنند.

ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﺒﺎس(غول آخر!)

زمانی که به طراحی لوگو برند لباس فکر می‌کنید یعنی دارای یک برند هستید، بسیار اهمیت دارد که لوگو برند لباس شما با یک لوگوی معمولی فروشگاه لباس تفاوت داشته باشد زیرا مخطبان هدف شما خاص تر هستند. دیگر نمی‌توانید از المان‌های کلیشه‌ای مانند آویز لباس و نخ و سوزن در طراحی لوگو برند لباس خود استفاده کنید!

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از طراحی لوگو برند لباس می‌شود، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻤﮏ می‌کنند. ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد، ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ و ﻣﻌﺮف ﻫﻮﯾﺖ و ارزش‌های ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺮح رﻧﮓ و ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻟﻮﮔﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف آن ﺟﺬاﺑﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻔﺎوت زیادی ﺑﯿﻦ لوگو ﻟﺒﺎس و لوگو ﺑﺮﻧﺪ ﻟﺒﺎس وجود دارد. لوگو ﻟﺒﺎس ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ، ﭘﺎﻟﺖ رﻧﮓ ﯾﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، لوگو ﺑﺮﻧﺪ ﭘﻮﺷﺎک یک فاکتور مشخص‌کننده ﻫﻮﯾﺖ، ارزش‌ها و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آن شرکت اﺳﺖ.

طراحی لوگو لباس ﺑﺮﻧﺪ ﭘﻮﺷﺎک ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﺳﺎده اﺳﺖ و ﻫﺪف آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ، رنگ‌ها، اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ رخ ﺑﮑﺸﺪ. ﯾﮏ لوگو ﺑﺮﻧﺪ ﻗﻮی می‌تواند در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎک ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.

لوگو می‌تواند ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﮏ نماید ﺗﺎ ﺧﻮد را از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ کرده و ارﺗﺒﺎطی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، لوگو ﻧﺎﯾﮏ یا همان swoosh ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‌شده‌ترین آرمﻫﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و فوراً ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎک و کف‌های ورزﺷﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ می‌شود.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﯾﮏ لوگو ﺧﻮب می‌تواند ارزش‌ها و مأموریت ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺮای شرکت‌های ﭘﻮﺷﺎک ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ روی اﯾﺠﺎد ﯾﮏ لوگو ﻗﻮی و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

بهترین لوگوهای برند لباس ایرانی

در ادامه ما به شما نمونه‌هایی از بهترین لوگوهای برند لباس را که در ایران فعالیت می‌کنند معرفی می‌کنیم…

سخن پایانی

ﻃﺮاﺣﯽ لوگو حرفه‌ای ﻟﺒﺎس ﺟﺰء ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی تولید البسه اﺳﺖ. ﻃﺮاﺣﯽ لوگو ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ارزش‌ها، ﺳﺒﮏ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن شرکت ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل کاربران را به خود جلب نماید. ﺑﺮای اﯾﺠﺎد لوگو ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ و ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻧﮓ، ﺷﮑﻞ، ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﻪ دﻗﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

ﯾﮏ لوگو ﺧﻮب ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه می‌تواند موجب ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺪ، افزایش وﻓﺎداری و بهبود کسب و کار شود. ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ‌های حرفه‌ای ﻣﻨﺎﺳﺐ، شرکت‌های ﭘﻮﺷﺎک می‌توانند ﻟﻮﮔﻮﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آنان نیز هماهنگ باشد. این یک امر مهم در زمینه طراحی لوگو لباس است.

در پایان باید بیان کرد که طراحی لوگو پوشاک به شکل ﺣﺮفه‌ای ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت دارد ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ و ﭘﯿﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.

ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از درک ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف، اﯾﺠﺎد ﯾﮏ استایل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ ارزش‌ها و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺪ را ﻣﻨﻌﮑﺲ می‌کند و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﺑﻮدن و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن ﻟﻮﮔﻮ در حزوه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ.

ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺻﻮل، ﯾﮏ لوگو ﻟﺒﺎس ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮب می‌تواند ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻗﻮی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﻧﺪ در ﺑﺎزار ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

اشتراک گذاری
2 نظر ثبت شده در "طراحی لوگو لباس و پوشاک"
  • سلام وقت بخیر. مطالب سایت خیلی عالی است و مخصوصا مطالب خوبتون در خصوص لوگو و برند باعث میشه تا دید بهتری از طراحی لوگو لباس بگیریم و بتونیم تصمیم درستی از انتخاب لوگو و برند کسب و کار داشته باشیم. ممنونم

    • سلام ممنونم از لطفتون خیلی خوشحالم که یک برند به عنوان یکی از طراحان لوگو لباس مورد پسند واقع شده است.

شما هم میتوانید نظری در مورد این مقاله بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

فهرست
ورود / عضویت
سبد خرید0
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد!
ادامه خرید
0
برای مخفی کردن نوار مقایسه خارج از نوار کلیک کنید
مقایسه